Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Mesopolobus phragmitis (Erdos, 1957) in Bulgaria:

1 record found
Search again
Boucek, Z. 1966, Materialy po faune chalcid (Hymenoptera, Chalcidoidea) Moldavskoy SSR. 2. Trudy Moldavskogo Nauchno-Issledovatel'skogo Instituta Sadovodstva, Vinogradarstva i Vinodeliya. Kishinev. 13:27