Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Aphytis Howard, 1900 in Bulgaria:

1 record found
Return to list  Search again
Tsalev, M.; V├╝lcheva, M. 1965, The plum oyster scale. Rastitelna Zashchita 13(4):22-25