Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Trichogramma euproctidis Girault, 1911 in Belarus:

Records 1 - 2 of 2
Return to list  Search again
Samersov, V.F.; Bolotnikova, V.V.; Supranovich, R.V. 1982, Trichogramma against the codling moth. Zashchita Rasteniy, Moskva 1982(5):26-27    
Keywords: Biological control
Sugonjaev, E.S.; Sorokina, A.P. 1978, Hymenoptera II. Chalcidoidea 16. Trichogrammatidae (Trichogramma Westw.). Opredeliteli Nasekomykh Evropeyskoy Chasti SSR 3:507