Universal Chalcidoidea Database

Distribution references

Records of Protaphelinus nikolskajae Yasnosh, 1963 in Azerbaijan:

1 record found
Return to list  Search again
Yaminova, G.A. 1986, Afelinidi (Chalcidoidea Aphelinidae) - paraziti tley kuba-khachmasskoy zoni Azerbaydzhana. Izvestiya Akademii Nauk Azerbaidzhanskoy SSR (Seriya Biologicheskikh Nauk) 1986(6):56-58