Common Pochard, Aythya ferina

Return to list  Search again
Aythya ferina, Common Pochard image