Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Polynema pulchrum Soyka, 1940


Novickyella pulchra Soyka, 1940
Polynema pulchrum (Soyka, 1956)