Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Polynema modestum Soyka, 1940


Novickyella modesta Soyka, 1940
Polynema modestum (Soyka, 1940)