Universal Chalcidoidea Database

Taxon record

Lymaenon novickyi Soyka, 1946


Gonatocerus fossarum (Hincks, 1952)
Gonatocerus novickyi Soyka, 1946
Gonatocerus (Lymaenon) novickyi Soyka, 1946
Lymaenon fossarum Hincks, 1952
Lymaenon novickyi (Soyka, 1946)