The Dino Directory

Share this

Name A-Z

Select a letter to view dinosaurs whose name starts with that letter:

27 dinosaurs beginning with 'C'

NAME (GENUS) TAXONOMY AGE BODY SHAPE
Cedarpelta Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Early Cretaceous Ankylosaurid
Chialingosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Stegosauridae, Stegosaurinae Late Jurassic Ankylosaurid
Chungkingosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Stegosauridae, Stegosaurinae Late Jurassic Ankylosaurid
Centrosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Marginocephalia, Ceratopsia, Neoceratopsia, Coronosauria, Ceratopsomorpha, Ceratopsidae, Centrosaurinae Late Cretaceous Ceratopian
Chaoyangsaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Marginocephalia, Ceratopsia, Neoceratopsia Late Jurassic Ceratopian
Chasmosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Marginocephalia, Ceratopsia, Neoceratopsia, Coronosauria, Ceratopsomorpha, Ceratopsidae, Chasmosaurinae Late Cretaceous Ceratopian
Camptosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia Late Jurassic Euornithopod
Corythosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea, Hadrosauridae, Euhadrosauria, Lambeosaurinae Late Cretaceous Euornithopod
Carcharodontosaurus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Avetherapoda, Carnosauria, Allosauroidea, Carcharodontosauridae Late Cretaceous Large theropod
Carnotaurus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Ceratosauria, Neoceratosauria, Abelisauridae Late Cretaceous Large theropod
Ceratosaurus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Ceratosauria, Neoceratosauria Late Jurassic Large theropod
Cryolophosaurus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Avetherapoda, Carnosauria Early Jurassic Large theropod
Camarasaurus Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Sauropoda, Eusauropoda, Neosauropoda, Macronaria, Camarasauromorpha, Camarasauridae Late Jurassic Sauropod
Cetiosauriscus Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Sauropoda, Eusauropoda, Neosauropoda, Diplodocoidea Mid Jurassic Sauropod
Cetiosaurus Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Sauropoda, Eusauropoda, Cetiosauridae Mid Jurassic Sauropod
Chinshakiangosaurus Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Sauropoda Late Jurassic Sauropod
Chubutisaurus Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Sauropoda, Eusauropoda, Neosauropoda, Macronaria, Camarasauromorpha, Titanosauriformes, Titanosauria Early Cretaceous Sauropod
Coloradisaurus Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Prosauropoda, Plateosauria, Plateosauridae Late Triassic Sauropod
Caudipteryx Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Avetherapoda, Coelurosauria, Tyrannoraptora, Maniraptoriformes, Maniraptora, Oviraptorosauria, Caudipterygidae Early Cretaceous Small theropod
Chindesaurus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Herrerasauridae Late Triassic Small theropod
Chirostenotes Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Avetherapoda, Coelurosauria, Tyrannoraptora, Maniraptoriformes, Maniraptora, Oviraptorosauria, Caenagnathoidea, Caenagnathidae Late Jurassic Small theropod
Citipati Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Avetherapoda, Coelurosauria, Tyrannoraptora, Maniraptoriformes, Maniraptora, Oviraptorosauria, Caenagnathoidea, Oviraptoridae, Oviraptorinae Late Cretaceous Small theropod
Coelophysis Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Ceratosauria, Coelophysoidea, Coelophysidae Late Triassic Small theropod
Coelurus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Avetherapoda, Coelurosauria Late Jurassic Small theropod
Compsognathus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Avetherapoda, Coelurosauria, Compsognathidae Late Jurassic Small theropod
27 items found, displaying 1 to 25.