Share this

Name A-Z

Select a letter to view dinosaurs whose name starts with that letter:

16 dinosaurs beginning with 'E'

NAME (GENUS) TAXONOMY AGE BODY SHAPE
Eustreptospondylus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Spinosauroidea, Megalosauridae, Eustreptospondylinae Mid Jurassic Small theropod
Euskelosaurus Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Prosauropoda, Plateosauria, Plateosauridae Late Triassic Sauropod
Europasaurus Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Sauropoda, Eusauropoda, Neosauropoda, Macronaria Late Jurassic Sauropod
Euoplocephalus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Late Cretaceous Ankylosaurid
Euhelopus Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Sauropoda, Eusauropoda Late Jurassic Sauropod
Erlikosaurus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Avetherapoda, Coelurosauria, Tyrannoraptora, Maniraptoriformes, Maniraptora, Therizinosauroidea, Therizinosauridae Late Cretaceous Small theropod
Erketu Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Sauropoda, Eusauropoda, Neosauropoda, Macronaria, Camarasauromorpha, Titanosauriformes, Titanosauria Early Cretaceous Sauropod
Equijubus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea Early Cretaceous Euornithopod
Eotyrannus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Avetherapoda, Coelurosauria, Tyrannoraptora, Tyrannosauroidea Early Cretaceous Large theropod
Eoraptor Dinosauria, Saurischia, Theropoda Late Triassic Small theropod
Eolambia Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea Late Cretaceous Euornithopod
Emausaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora Mid Jurassic Euornithopod
Elaphrosaurus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Ceratosauria, Neoceratosauria Late Jurassic Large theropod
Einiosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Marginocephalia, Ceratopsia, Neoceratopsia, Coronosauria, Ceratopsomorpha, Ceratopsidae, Centrosaurinae Late Cretaceous Ceratopian
Edmontosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea, Hadrosauridae, Euhadrosauria, Hadrosaurinae Late Cretaceous Euornithopod
Edmontonia Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Late Cretaceous Ankylosaurid
16 items found, displaying all items.