24 dinosaurs from United Kingdom

NAME (GENUS) Years (million years ago)
Baryonyx 125 - ? mya
Becklespinax 142 - 132 mya
Camptosaurus 155 - 145 mya
Cetiosauriscus 175 - 160 mya
Cetiosaurus 170 - 160 mya
Dacentrurus 154 - 150 mya
Eotyrannus 127 - 121 mya
Eustreptospondylus 165 - ? mya
Hylaeosaurus 150 - 135 mya
Hypsilophodon 125 - ? mya
Iguanodon 140 - 110 mya
Lexovisaurus 170 - 150 mya
Megalosaurus 170 - 155 mya
Metriacanthosaurus 159 - 154 mya
Neovenator 127 - 121 mya
Pantydraco unknown
Pelorosaurus 125 - ? mya
Polacanthus 125 - ? mya
Proceratosaurus 169 - 164 mya
Saltopus 221 - 210 mya
Sarcosaurus 202 - 195 mya
Scelidosaurus 208 - 194 mya
Thecodontosaurus 227 - 205 mya
Valdosaurus 142 - 121 mya
24 items found, displaying all items.