8 dinosaurs from Niger

NAME (GENUS) TAXONOMY AGE BODY SHAPE
Lurdusaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea Early Cretaceous Euornithopod
Ouranosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Ankylopollexia, Iguanodontoidea Early Cretaceous Euornithopod
Valdosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Euiguanadontia, Dryomorpha, Dryosauridae Early Cretaceous Euornithopod
Afrovenator Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Spinosauroidea, Megalosauridae, Eustreptospondylinae Early Cretaceous Large theropod
Rugops Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Ceratosauria, Neoceratosauria, Abelisauridae Late Cretaceous Large theropod
Suchomimus Dinosauria, Saurischia, Theropoda, Neotherapoda, Tetanurae, Spinosauroidea, Spinosauridae, Baryonychinae Early Cretaceous Large theropod
Jobaria Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Sauropoda, Eusauropoda, Neosauropoda, Macronaria Early Cretaceous Sauropod
Nigersaurus Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha, Sauropoda, Eusauropoda, Neosauropoda, Diplodocoidea, Rebbachisauridae Early Cretaceous Sauropod
8 items found, displaying all items.