2 dinosaurs from Austria

NAME (GENUS) TAXONOMY AGE BODY SHAPE
Struthiosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Late Cretaceous Ankylosaurid
Rhabdodon Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Cerapoda, Ornithopoda, Euornithopoda, Iguanadontia, Rhabdodontidae Late Cretaceous Euornithopod
2 items found, displaying all items.