36 ankylosaurid dinosaurs

NAME (GENUS) TAXONOMY AGE
Cedarpelta Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Early Cretaceous
Gastonia Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria Early Cretaceous
Gobisaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Early Cretaceous
Hylaeosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria Early Cretaceous
Minmi Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria Early Cretaceous
Nodosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Early Cretaceous
Polacanthus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria Early Cretaceous
Sauropelta Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Early Cretaceous
Shamosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Early Cretaceous
Silvisaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Early Cretaceous
Wuerhosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Stegosauridae, Stegosaurinae Early Cretaceous
Scelidosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Scelidosauridae Early Jurassic
Scutellosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora Early Jurassic
Ankylosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Late Cretaceous
Antarctopelta Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria Late Cretaceous
Dravidosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Stegosauridae Late Cretaceous
Edmontonia Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Late Cretaceous
Euoplocephalus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Late Cretaceous
Panoplosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Late Cretaceous
Pinacosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Late Cretaceous
Saichania Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Late Cretaceous
Struthiosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Late Cretaceous
Talarurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Late Cretaceous
Tarchia Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosaurinae Late Cretaceous
Tsagantegia Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Late Cretaceous
36 items found, displaying 1 to 25.