36 Ankylosaurid dinosaurs

NAME (GENUS) TAXONOMY AGE
Ankylosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Late Cretaceous
Antarctopelta Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria Late Cretaceous
Cedarpelta Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Early Cretaceous
Chialingosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Stegosauridae, Stegosaurinae Late Jurassic
Chungkingosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Stegosauridae, Stegosaurinae Late Jurassic
Dacentrurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Stegosauridae Late Jurassic
Dravidosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Stegosauridae Late Cretaceous
Edmontonia Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Late Cretaceous
Euoplocephalus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Late Cretaceous
Gargoyleosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria Late Jurassic
Gastonia Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria Early Cretaceous
Gobisaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Early Cretaceous
Hesperosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Stegosauridae, Stegosaurinae Late Jurassic
Huayangosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Huayangosauridae Mid Jurassic
Hylaeosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria Early Cretaceous
Kentrosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Stegosauridae, Stegosaurinae Late Jurassic
Lexovisaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Stegosauria, Stegosauridae, Stegosaurinae Late Jurassic
Minmi Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria Early Cretaceous
Nodosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Early Cretaceous
Panoplosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Late Cretaceous
Pinacosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Late Cretaceous
Polacanthus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria Early Cretaceous
Saichania Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Ankylosauridae Late Cretaceous
Sauropelta Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Ankylosauromorpha, Ankylosauria, Nodosauridae Early Cretaceous
Scelidosaurus Dinosauria, Ornithischia, Genasauria, Thyreophora, Scelidosauridae Early Jurassic
36 items found, displaying 1 to 25.